Artvinliler  Vakfı

Arhavi

1877 yılından sonra Batum ve Gönye havalisinin Rusların eline geçmesinden sonra Arhavi, Trabzon iline bağlı olan Rize Mutasarrıflığı’na bağlanmıştır. Bu tarihlerde Hopa ve Fındıklı ilçeleri bucak olarak Arhavi'ye bağlı iken, 1900’lü yılların başında Hopa ilçe olmuş, Arhavi de bucak olarak Hopa'ya bağlanmıştır.
1936 yılında Hopa ilçesinin Artvin’e bağlanması sonucunda Arhavi bucağı da Artvin'e bağlanmıştır. Arhavi, 1 Haziran 1954 yılında tekrar ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzeyine yerleşmiş olan ilçe, kuzeyden Karadeniz, batıdan Rize iline bağlı Fındıklı ilçesi, doğudan Hopa ilçesi, güneyden kısmen Murgul ve Yusufeli ilçeleri ile çevrilidir.
Yüzölçümü 314 kilometrekare olan ilçe, Kamilet ve Derecik olmak üzere 2 vadi üzerinde kuruludur. Arhavi, 1 belediye (ilçe), 30 köy ve 7 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin genel olarak arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. İlçe merkezi, köylerin aksine gerek iskana gerekse tarıma elverişli düz bir araziye sahiptir.
Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik dağlık yapısının hakim olduğu ilçede, 3000 metreye yaklaşan zirvelere sahip olan dağlar (Çatalkaya-2985 m., Koyunyayla-2292 m., Mete-2142 m., Dikme-2068 m.) bulunmaktadır.
Deniz kıyısından 3000 m.ye çıkan dağlık yapıdan beslenen debisi ve akışı düzensiz bir çok derecikten beslenen ve yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Arhavi (Kapisre) deresi ilçede mevcut tek akarsudur.
İlçede, yaylalar üzerinde irili ufaklı çok sayıda buzul gölü bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Nogadid, Sarıgöl, Alacagöl, Büyük Agara, Küçük Agara ve karagöllerdir.
İlçede tipik Doğu Karadeniz iklimi hakimdir. Yazları ılık, kışları serin geçmektedir. Her mevsimde yağış görülen ilçede nem oranı yüksektir. İklim şartları çay, fındık, mısır ve turunçgil yetiştiriciliğine elverişlidir.
Arhavi, diğer ilçelere göre nüfusu artan, dışa az göç veren yerleşim birimlerindendir. 1990 yılı sayım sonuçlarına göre nüfusu 18.351 olan ilçenin 2000 yılı sayım sonuçlarına göre köy nüfusu 5.278, merkez nüfusu 14.069 olmak üzere toplam 19.347‘dır. İlçenin nüfus artış hızı (1990-2000sayım yıllarına göre) %o 5.29 kişidir
İlçenin 2008 yılı toplam nüfusu 19.189, ilçe merkezi nüfusu 15.194, köy nüfusu 3.995, nüfus yoğunluğu ise 65 kişidir

Eğitim ve Öğretim, Kültürel Yapı

İlçe genelinde, 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi eğitim alanında 1 adet anaokulu ve 6 anasınıfında 120 öğrenci, 6 adet ilköğretim okulu ve 1 adet pansiyonlu ilköğretim okulunda 2.602 ve 4 adet lisede de 1.313 öğrenci olmak üzere toplam 4.035 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür.
İlçede yükseköğretim alanında faaliyet gösteren Arhavi Meslek Yüksekokulu 100 öğrenci ile 2009 yılında kurularak eğitim ve öğretime sunulmuştur.
İlçede, 1 adet sinema, haftada 2 gün yayınlanan 2 adet yerel gazete bulunmaktadır.
Arhavi’de her yılın ağustos ayında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmektedir. Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen festival kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile sportif aktiviteler yapılmaktadır.
İlçede çeşitli sportif aktivitelerin gerçekleştirilebildiği 1 adet spor salonu ile çim futbol sahası bulunmaktadır.
Yöreye özgü bir etkinlik olarak atmaca avcılığının ilçe genelinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Ağustos ayında başlayan ve ekim ayı sonlarına kadar süren atmaca avında yakalanan ve evcilleştirilen atmacalar bıldırcın avında kullanılır ve av mevsiminin geçmesi ile de tekrar doğaya bırakılır.

Sağlık Hizmetleri

İlçede 54 yatak kapasiteli 1 adet devlet hastanesi, 3 sağlık ocağı ve 4 sağlık evinde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ekonomik Yapı

Engebeli arazi yapısına sahip ilçede işlenebilir tarım arazisi yaklaşık 55.000 dekardır. Bu tarım alanının 33.000 dekarı çay üretimi, 12.000 dekarı fındık üretimi, 7500 dekarı da tarla ve mısır tarımı, 2500 dekarlık alan ise çeşitli meyve alanı olarak kullanılmaktadır. Bu tarımsal faaliyetlerden yaş çay üretimi yıllık 44.642 ton, kuru çay üretimi 7.580 ton, tahmini fındık üretimi de 1200 tondur. İlçede alternatif ürün olarak kivi üretimi, kara üzüm-kokulu üzüm üretimi sağlanan teşvik ve destekler ile yaygınlaşmaktadır.
İlçede 08 Çay Ekicileri Tarımsal Kalkınma, Arhavi ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (arıcıların) ve Su Ürünleri kooperatifi olmak üzere faal üç kooperatifimiz vardır.
İlçede 4 adedi tarımsal amaçlı, 11 adedi de ticari olmak üzere 15 kooperatif mevcuttur.
İlçede ticari anlamda hayvancılık gelişmiş değildir. İlçede hayvancılık genellikle aile ihtiyacının karşılanması amaçlı yapılmakla birlikte, kısmen de yerel ölçekte pazara sunulmak amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık mevcuttur. İlçe genelindeki büyükbaş hayvan sayısı 855, küçükbaş hayvan sayısı ise 2500’dir.
Arıcılık ilçede oldukça gelişmiştir. Büyük çoğunluğu gezgin olan 200 civarında belgeli arıcı mevcuttur. İlçedeki arı koloni sayısı 5250 dir. İlçede 2 adet ana arı yetiştiricisi bulunmaktadır. Arıcılar birliğine üye arıcı sayısı ise 85 tır. İlçenin florası sezon içinde kısa bir süre arıcılara hitap etmektedir. Genelde arılar orman gülü ve kestane çiçeklerinden yararlanmaktadır.
İlçede deniz balıkçılık yaygın bir ekonomik faaliyet koludur. Deniz ürünleri istihsali, yıllık ortama 250 ton civarında olmaktadır. İlçede çoğunlukla hamsi istihsali yapılmaktadır.
İlçede iç sularda kültür balıkçılığı (alabalık) yapan faal işletme sayısı 8 dir. Bu tesislerin toplam kapasitesi 200 ton/ yıl olup üretim 180 tondur. Bu tesislerden yapılan üretimlere destekleme pirimi ödemesi yapılmaktadır.
İlçe yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlıktır. İlçenin 30.882,5 hektarlık genel sahasının 17.450,0 hektarı ormanlık alandır. Köylerin 20 adedi orman içi veya orman kenarı köyü özelliğini taşımaktadır. Yaygın ağaç türleri ise kayın, kızılağaç, kestanedir. İlçede 1’i kamuya 2’si de özel sektöre ait olmak üzere 3 çay fabrikası mevcuttur. Fabrikaların yıllık toplam ortalama üretim kapasiteleri 46.430 ton cıvarındadır. Bu fabrikalar yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 561 civarında daimi veya geçici personel çalıştırmak sureti ile istihdama önemli katkı sağlamaktadır.
İlçede Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı 24 anonim şirket, 169 limitet şirketi ve 377 adet de şahıs üye mevcuttur. Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye sayısı 525’ dır.
İlçede 2’si özel 2’si de kamu olmak üzere 4 adet banka şubesi bulunmaktadır.
İlçede, 4 adet meslek odası ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 25 adet dernek mevcuttur. İlçede 2008 yılında tamamlanan 1 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.
İlçenin kayıtlı vergi mükellefi toplamı 1.170’dir. Bunların 706’sı gerçek, 186’sı kurumlar, 276’sı basit, 730’u KDV ve 8’i de diğer vergi mükellefidir.

Kaynak:Artvin Valiliği