Artvinliler Vakfı

ARTVİNLİLER KÜLTÜR ve SOSYAL HİZMETLER VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI :

Madde : 1 - << Artvinliler Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı >> adı ile bir vakıf kurulmuştur.Senetteki vakıf kelimesi ile,bu vakıf kastedilmiştir.Vakfın merkezi İstanbul’dadır.Vakıf yetkili mercilerden gerekli izinleri alınmak suretiyle,yurt içinde şube ve bürolar açabilir.Vakıf kısaca Artvinliler Vakfı olarak anılabilir.Vakfın Adresi:Beyceğiz Mah. Sarayağa Cad. Emek Apt. No: 3 Kat: 1 Karagümrük / Fatih / İstanbul’dur.

VAKFIN GAYESİ :

Madde : 2 – Milletimizin tarihi,içtimai ve dini bilgilerini geliştirmek,sosyal ve kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve bu sahalarda,eğitim,öğretim,ihtisas ve araştırma yapmak ve milletimizin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek üzere;

 • Mevzuatın öngördüğü ve vakfın imkânları ölçüsünde milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere, her derece tahsil ve yetiştirme imkânı hazırlamak, yurt kütüphane, her derecede eğitim öğretim müessesi, öğrenim merkezleri ve mesleki kurslar açmak. Öğrenim ve Öğretim kurumlarına yardımcı olmak.
 • Siyasi olmayan konferanslar, seminerler, münazaralar ve toplantılar tertip etmek ilmi, dini ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, dergi gazete, kitap ve broşürler neşretmek.
 • Dini, milli ve belirli günlerde anma toplantıları yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu vesilelerle yemek dağıtmak, geziler düzenlemek, yarışmalar tertiplemek, mükâfat vermek.
 • Vakfın gayesine uygun ticari, sınaî ve zirai her türlü faaliyetlerin icrası ile başka hükmi şahısları meydana getirmek veya bu gibi kuruluşlara doğrudan doğruya iştirak etmek. Yardımda bulunmak, bunlardan yardım almak.
 • İhtiyaç halinde hemşerilerimize sağlık ve diğer yardımlarda bulunmak. Üyelerine ve üyelerinin ana, baba ve çocuklarına evlenme, doğum, kaza ve ölüm yardımları yapmak.
 • Yukarıda sayılan ve benzer nitelikteki çalışmalara maddi, manevi her türlü desteği sağlamak.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun göreceği ve vakıf kurucularının onaylayacağı semt ve yerlerde cami ve mescit inşa etmek veya inşaatına maddi, manevi yardımda bulunmak.
 • Vakfın gayetini gerçekleştirecek diğer hizmetleri ifa etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI ve GELİR KAYNAKLARI :

Madde : 3 –Vakfın mal varlığı bu senedin sonunda isimleri yazılı kurucular tarafından tahsis edilen 3.500.000.- lira ile yine kuruculardan Mehmet Duman’ın hibe ettiği Üsküdar 64 pafta,169 ada, 6 nolu parseldeki 6.500.000.- (Altımilyonbeşyüzbin)lira değerindeki gayrimenkul daire ile ileride vakfa yapılacak her türlü ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağış ve gelirlerden ibarettir. (Gayrimenkuller Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan izin ve diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek kaydı ile iktisap olunur.)

 • Vakıf, gayelerin bir kısmını veya tamamının tahakkuku için malvarlığına ilave edilmek veya doğrudan doğruya sarf edilmek üzere yurt içinden veya yurt dışından (gerekli izin almak ve diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek kaydı ile) hukuki veya hükmi şahıslarca, doğrudan doğruya veya vasiyet ve diğer yollarla yapılan her türlü kıymet ve hakları, nakit, menkul ve gayrimenkulleri kabul ve iktisab eder.
 • Hayırsever vatandaşların verecekleri her türlü yardım, şartlı veya şartsız bağış ve benzeri gelirleri kabul eder ve veriliş amacına göre, bu senetteki gayeye uygun şekilde sarf eder.
 • Yerli veya yabancı şirketlerin hisse obligasyonları, her türlü menkul değerleri, alacak ifade eden kuponları kabul ve iktisab eder.

VAKFIN GELİRLERİNİ SARF ŞEKLİ :

Madde : 4—Vakfın senelik gelirlerinden idare ve muhafaza ile her çeşit zaruri ve kanuni masrafları çıktıktan sonra en az %80’i vakfın gayesi ile ilgili faaliyetler için kullanılır ve harcanır.

VAKFIN ORGANLARI :

Madde : 5—Vakfın organları şunlardır.

 • Vakıf Genel Kurulu
 • Mütevelli Heyeti
 • Murakabe Heyeti

VAKFIN GENEL KURULU :

Madde : 6—Vakıf Genel Kurulu,vakfın kurulmasında maddi, manevi katkıda bulunan iş bu senedinde adı-imzası bulunan şahıslardan teşekkül eder. Kurucu heyeti azası vakfa verdiği varlık vakıf kurulup tescil edildikten sonra hiçbir suretle rücu edip geri alamaz. Kurucular heyeti, kurucu üyelerin ölümü halinde 2/3 ekseriyetle, vakfa mal bağışlayan ve vakfın gayesine uygun hizmeti düşünülen kişileri kurucu olarak kabul edebilir.

VAKIF GENEL KURULUNUN VAZİFE ve SELAHİYETLERİ :

Madde : 7—Vakıf Genel Kurulu:

 • Yılda bir defa Mayıs ayında toplanır.
 • İhtiyaç halinde vakıf genel kurulunun 1/3 ekseriyetinin mütevelli heyetine yazılı talebi ile fevkalade toplantı yapabilir.
 • Mütevelli heyetini ve murakabe heyetini seçer.
 • Müzakerelerde her toplantıya mahsus olmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip seçer.
 • Mütevelli heyetinin çalışma ve salahiyetini tespit, nizamnameleri tanzim ve icabında tadil veya tecdit eder.
 • Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.
 • Kati hesapları ve bilançoları tektik ve kabul eder, alakalıların ibrası ve suiniyet veya ihmali görülenlerin mesuliyetleri hakkında karar verir.
 • Mütevelli heyet azaların icabı halinde mesai karşılığı ödenecek meblağı tespit eder.
 • Mütevelli heyeti ile murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder.

MÜTEVELLİ HEY’ET :

Madde : 8—Mütevelli Hey’et, Genel Kurulun kendi üyeleri arasında veya hariçten gizli veya işari oyla seçeceği 7 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Bu heyet yapacağı ilk toplantısında gizli veya açık oyla kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sekreter, bir muhasip, bir de veznedar seçer. Hariçten seçilecek Mütevelli Heyet üye sayısı ikiden fazla olamaz. Mütevelli Heyet iki yıl için seçilir. Mütevelli Heyetin asil ve yedek üye sayısı iki yıl doldurmadan baştan aşağıya düşerse Genel Kurul fevkalade toplantı yaparak boşalan üyelerinin yerine yenilerini seçer. Müddeti dolan üye tekrar seçilebilir. Mütevelli Heyeti en geç ayda bir defa üye sayısının ekseriyetiyle toplanır ve kararlarını iştirak edenlerin ekseriyetiyle alır. Reylerin eşit olması halinde toplantıya başkanlık eden kimselerin reyi çift sayılır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 defa veya yılda toplam 6 kere toplantılara iştirak etmeyen üye müstafi sayılır.

Toplantılar vakfın idare merkezinde veya ekseriyetle kararlaştırılacak bir mahalde yapılır. Alınan kararlar karar defterine geçirilir. Toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.

MÜTEVELLİ HEY’ETİN VAZİFE ve SELAHİYETLERİ :

Madde : 9—Mütevelli Heyetinin vazifesi ve selahiyetleri şunlardır.

 • Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü kararları almak faaliyetlerinde bulunmak.
 • Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurulun tasdikinden geçmiş olan bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama selahiyeti vermek.
 • Vakfın çalışması ile ilgili program ve talimatnameler hazırlayarak Genel Kurulun tasdikine sunmak.
 • Vakfın gayesini tahakkuk ettirmek için lüzumlu göreceği Genel Müdürlük ve misyonlar kurmak ve yeteri kadar görevli tayin veya azledip bunların günün rayiciyle ücretini tespit etmek.
 • Genel Kurula her yılsonunda hesap raporunu ve bütçeyi, iki yılsonunda da faaliyet ve hesap raporu ile bütçeyi sunmak.
 • Lüzumlu görüldüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
 • Gerekli defter ve dosyaları tutmak.
 • Vakıf merkezinin dışında lüzum gördüğü yerlerde şube açmak.
 • Vakfın gayesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak ve mevzuattaki diğer şartları yerine getirmek kaydı ile gayrimenkul mubayaa etmek ve kiralamak. 3. Maddede geçen bağışlarla ilgili menkul ve gayrimenkulleri iktisab ve mübadele etmek, leh ve aleyhine ipotekler kabul ve fekketmek ve sair hakları tesis etmek, esham satın almak icabında tercih etmek ve satmak,ferağ kabul etmek ve ferağ vermek ve hükmi şahıslar nezdinde ve resmi dairelerde, bankalarda vakfı temsil etmek ve kendi yetkililerinin bir kısmını kullanmak üzere vekil veya mümessil tayin etmek.